Erasmus+ Mobilność z Krajami Partnerskimi (KA107)

 

 Procedura  wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus+ KA107

(mobilność z krajami partnerskimi)

 

W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami programu oraz wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata. Projekt mobilności może przewidywać współpracę z jednym lub wieloma krajami partnerskimi.

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi może obejmować następujące typy mobilności:

przyjazdy studentów z krajów partnerskich w celu zrealizowania części studiów w uczelni krajów programu;
przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni;
przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Indywidualni beneficjenci (studenci i pracownicy uczelni) ubiegają się o wyjazd w swojej macierzystej uczelni.

Studenci i pracownicy przyjeżdżający do polskich szkół wyższych z uczelni w krajach partnerskich otrzymują dofinansowanie (stypendium) z instytucji polskiej w ramach umowy finansowej jaką instytucja ta podpisze z Narodową Agencją.

 

Krok 1. Proces rekrutacji

1) Informacja o procesie rekrutacji na wyjazdy pracowników uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dotyczące kolejnego roku akademickiego będzie dostępna w połowie lipca na stronie internetowej Działu Spraw Międzynarodowych oraz będzie przesłana drogą mailową do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie JND. Termin składania zgłoszeń dotyczących wyjazdów w kolejnym roku akademickim ustala się na 31.08.

2) Podstawowe kryteria kwalifikacji Kandydatów:

- kompletność wniosku – 1 pkt;

- konkretność zdefiniowanego celu oraz programu nauczania lub szkolenia –  3 pkt;

- znajomość języka obcego określona na podstawie posiadanego certyfikatu lub deklaracji – 2 pkt;

- korzyści dla uczelni z dodatkowych działań podejmowanych podczas pobytu- 2 pkt;

- mobilność w ramach programu Erasmus+ w ostatnich dwóch latach (tak – 0 pkt; nie – 2 pkt).

3) Wyboru osób zakwalifikowanych do wyjazdu dokonuje komisja rekrutacyjna pod przewodnictwem Kanclerza WSG. Pozostali członkowie komisji: Prorektor ds. Międzynarodowych i Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w Programie Erasmus+ musi być pracownikiem uczelni wysyłającej. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna. Uczelnia może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pracowników którzy dotychczas nie uczestniczyli w Programie Erasmus+ i Programie LLP-Erasmus oraz pracowników, których poprzednie wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ oraz Programu LLP-Erasmus przyczyniły się znacząco do rozwoju współpracy Uczelni z instytucjami z zagranicy oraz podniesienia poziomu umiędzynarodowienia WSG.

4) Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji poinformowani za pomocą poczty elektronicznej w ostatnich dniach września.

5) Zakwalifikowani kandydaci przed wyjazdem powinni zadbać o ubezpieczenie zdrowotne poza granicami kraju.

 

Krok 2. Zgłoszenie do uczelni zagranicznej

1) Pracownik uczelni po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu go do wyjazdu powinien skontaktować się z wybraną uczelnią zagraniczną w celu ustalenia szczegółów pobytu, w tym terminu wizyty i harmonogramu prowadzenia zajęć w uczelni zagranicznej.

2) Wizyta w uczelni zagranicznej nauczyciela akademickiego powinna trwać minimum 2 dni (w tym dwa noclegi na miejscu) i dla STA obejmować przeprowadzenie minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych. Uczelnia sugeruje wyjazdy 5-dniowe.

3) Uczelnia zaleca, aby pracownik złożył do Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

 

Krok 3. Podpisanie umowy między pracownikiem a WSG

1) Po ustaleniu szczegółów wyjazdu z uczelnią partnerską należy zgłosić się do Uczelnianego Koordynatora Erasmus+ w WSG w celu podpisania umowy.

2) Wyjeżdżającemu nauczycielowi akademickiemu przysługuje stypendium uzależnione od kraju docelowego oraz długości pobytu. Stypendium na wyjazd wypłacane jest w gotówce niezwłocznie po podpisaniu umowy. Stawki stypendium obejmują koszty wsparcia indywidualnego oraz 2 dni podróży do uczelni partnerskich. Wyjazdy dłuższe niż 7 dni będą realizowane wyłącznie w szczególnych przypadkach.

 

Krok 4. Wyjazd do uczelni zagranicznej

1) Pracownik może podczas pobytu w uczelni zagranicznej zwrócić się do biura Programu Erasmus+ w tej uczelni lub skontaktować się z Działem Spraw Międzynarodowych WSG w każdej ważnej dla siebie kwestii.

2) Pracownik jest zobowiązany do promocji WSG w uczelni zagranicznej, proponowania nowych form współpracy, na przykład w ramach wspólnych projektów oraz do promowania uczestnictwa w Programie Erasmus+ wśród studentów i pracowników po powrocie.

3) DSM dla każdego pracownika opracowuje pakiet startowy, omawia harmonogram pobytu.

 

Krok 5. Formalności po powrocie

1) Aby rozliczyć się z wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+ należy przedstawić komplet podpisanych przez uczelnię zagraniczną dokumentów: Program nauczania oraz Confirmation letter.

2) Na podany w procesie rekrutacji adres mailowy pracownik otrzyma także link do ankiety Erasmusa. Wypełnienie jej jest obowiązkowe w ciągu 30 dni. Link do ankiety zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej, który pracownik podał w procesie rekrutacji. 

 3) Każdy pracownik jest zobowiązany przygotować raport z wyjazdu na wewnętrzne potrzeby uczelni wraz ze zdjęciami z pobytu w ciągu 30 dni.

4) Wyjazd pracownika WSG w ramach programu Erasmus+ jest wliczony do jego dorobku i stanowi cześć jego pracy.

--> Mobilność studentów i pracowników z krajami partnerskimi w 2016/2017 roku akademickim

--> Mobilność studentów i pracowników z krajami partnerskimi w 2017/2018 roku akademickim

--> Mobilność studentów i pracowników z krajami partnerskimi w 2018/2019 roku akademickim

--> Mobilność studentów i pracowników z krajami partnerskimi w 2019/2020 roku akademickim

--> Mobilność studentów i pracowników z krajami partnerskimi w 2020/2021 roku akademickim

 

 

 

Aktualności

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki