Erasmus Policy Statement

Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)

 

1. What would you like to achieve by participating in the Erasmus Programme? How does your participation in the Erasmus Programme fit into your institutional internationalization and modernization strategy?

(Please reflect on the objectives of your participation. Please explain how you expect the participation in Erasmus to contribute towards modernizing your institution, as well as on the goal of building a European Education Area[1] and explain the policy objectives you intend to pursue).

 

Original language [PL]

Umiędzynarodowienie na początku XXI w. jest jednym z kluczowych wyzwań strategicznych. Wyzwania globalizacji oraz wzrost konkurencji na międzynarodowym rynku edukacyjnym wymagać będą bowiem coraz większej otwartości na różne formy międzynarodowej wymiany studenckiej i naukowej. W ostatniej dekadzie można zaobserwować postępującą globalizację szkolnictwa wyższego, która stała się integralną częścią wszelkich aktywności uczelni na całym świecie. Wśród studentów i nauczycieli akademickich od wielu lat niezmiennie dużą popularnością cieszą się zagraniczne wyjazdy studyjne. Obserwujemy coraz szerszą gamę badań naukowych, oraz projektów naukowo-badawczych realizowanych w społecznościach międzynarodowych.

Podjęcie wyzwań związanych z internacjonalizacją wymagają stworzenia, a następnie ciągłego doskonalenia, unikatowych programów edukacyjnych w języku angielskim oraz opracowania nowych konkurencyjnych strategii marketingowych.

Dlatego też, szeroko rozwinięte międzynarodowe kontakty z instytucjami (nie tylko edukacyjnymi) z całego świata w ramach Programu Erasmus+ są nieodzowną częścią rozwoju Uczelni i mają znaczący wpływ na podnoszenie jakości jej działań we wszelkich obszarach jej aktywności. Działania o charakterze międzynarodowym powinny być postrzegane jako naturalny element jej wszelkiej aktywności. Dlatego też umiędzynarodowienie Uczelni nie powinno być celem samym w sobie, lecz narzędziem do podniesienia jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania Uczelni.

Obecnie na rynku pracy oprócz kompetencji zawodowych, bardzo duże znaczenie odgrywają kompetencje międzynarodowe oraz kompetencje cyfrowe. Obejmują one umiejętność korzystania z informacji i danych, komunikowanie się i współpracę, umiejętność korzystania z mediów, tworzenie treści cyfrowych (w tym programowanie), bezpieczeństwo (w tym komfort cyfrowy i kompetencje związane z cyberbezpieczeństwem), kwestie dotyczące własności intelektualnej, rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie. Od absolwentów uczelni wyższych wymaga się dobrze wykształconych tzw. „miękkich” kompetencji, potrzebnych na pozbawionym granic rynku pracy. Są to m. in. znajomość różnic kulturowych czy umiejętność pracy w międzynarodowym zespole.

Ponadto, misją Uczelni jest kształtowanie postaw szanujących inne nacje i kultury oraz postrzeganie świata pozbawione myślenia ksenofobicznego. Włączanie coraz większej ilości elementów międzynarodowych do oferty dydaktycznej pomoże Uczelni osiągnąć ten cel oraz skuteczniej wyposażyć swoich absolwentów w wiedzę i kompetencje w wyżej wspomnianym zakresie.

Mając na względzie plany rozwoju oraz potencjał Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, ustala się następujące główne cele umiędzynarodowienia Uczelni w ramach Programu Erasmus+:

1. Wzmocnienie marki Uczelni jako międzynarodowej i rozpoznawalnej instytucji na światowej mapie szkolnictwa wyższego.

2. Transfer i generowanie wiedzy we współpracy z zagranicznymi partnerami.

3. Zwiększenie liczby studentów oraz pracowników uczestniczących w Programie Erasmus+

4. Podniesienie kompetencji międzynarodowych oraz cyfrowych pracowników i studentów.

5. Doskonalenie procesu edukacyjnego i jakości kształcenia, w tym szczególnie programów kształcenia (nauka formalna, pozaformalna i nieformalna).

6. Tworzenie nowych produktów w zakresie ofert edukacyjnych we współpracy z partnerami zagranicznymi.

7. Doskonalenie procesu funkcjonowania uczelni opierającego się na procesach digitalizacji, cyfryzacji, „Erasmus+ without papers”. 

Szeroko rozwinięta sieć partnerska z uczelniami oraz innymi instytucjami z zagranicy jest jednym z podstawowych warunków powodzenia procesu umiędzynarodowienia Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, gdyż większość działań o charakterze międzynarodowym musi być realizowana przy udziale partnerów zagranicznych. Beneficjent znacząco podniesie swoją zdolność do współpracy na poziomie międzynarodowym i europejskim. W ramach Programu Beneficjent pozyska wielu nowych partnerów zagranicznych, z którymi podpisze umowy o współpracę. Współpraca z zagranicznymi instytucjami w ramach Programu da Beneficjentowi możliwość poznania innych instytucji zagranicznych, poznania ich profili i silnych stron, także specyfiki funkcjonowania tej instytucji (jej jednostek administracyjnych i naukowo-badawczych) oraz ważnych zainteresowań dydaktycznych i badawczych jej pracowników.

Dzięki współpracy w ramach Programu, instytucje bardzo często decydują się później na zacieśnienie współpracy i realizację wspólnych przedsięwzięć także poza Programem. W innych przypadkach dzięki wsparciu Programu możliwe będą spotkania pracowników instytucji już ze sobą współpracujących w ramach wspólnych przedsięwzięć. Możliwość spotkania wniesie nową jakość we wspólne kontakty i ułatwiała współpracę.

Udział Beneficjenta w Programie przyczyni się do podniesienia kompetencji językowych pracowników i studentów uczelni oraz pozwoli na zdobycie doświadczenia w pracy ze studentami zróżnicowanymi kulturowo. Dzięki podniesieniu tych kompetencji u swoich pracowników naukowo-dydaktycznych, Beneficjent będzie mógł zwiększyć liczbę przedmiotów dostępnych w ofercie do studiowania w języku angielskim. Dzięki posiadaniu programów studiów w języku obcym, uczelnia zwiększy swoją zdolność do współpracy na poziomie międzynarodowym. Uczelnia posiadająca programy w języku obcym znacznie skuteczniej przyciąga zagranicznych studentów nie tylko w ramach Programu, ale także studentów przyjeżdżających na cały cykl kształcenia. Dzięki posiadaniu programów w języku obcym, uczelnia ma większe możliwości w przyjmowaniu

pracowników uczelni zagranicznych chcących prowadzić zajęcia w ramach Programu lub w ramach programu Visiting Professors. Udział w Programie i działania promocyjne przyczynią się także do wzrostu świadomości i wiedzy na temat Programu wśród pracowników uczelni, którzy dzięki temu sami są zainteresowani wyjazdami oraz potrafią odpowiadać na pytania studentów dotyczące Programu. Dzięki udziałowi w Programie i realizacji mobilności uczelnia stanie się rozpoznawalna dla wielu instytucji zagranicznych.

Wszystkie wymienione wyżej planowane osiągniecia są zgodne z celami określonymi przez Strategię Umiędzynarodowienia Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Polityką Jakości Erasmus+ (Erasmus Policy Statement), a także programem modernizacji szkolnictwa wyższego. Zgodnie z zapisami umieszczonymi w Polityce Jakości Erasmus+, Beneficjent od początku swojego istnienia podejmuje kroki dotyczące wdrażania wysokich standardów kształcenia, aby osiągnąć cele wskazane w Deklaracji Bolońskiej oraz w założeniach Europejskich Ram Kwalifikacji. Realizacja Programu jest elementem znacząco przyczyniającym się do osiągnięcia wysokich standardów kształcenia.

Translation language [EN]

Internationalization in the early 21st century is one of the key strategic challenges. The challenges of globalization and increased competition in the international education market will require increasing openness to various forms of international student and scientific exchange. The last decade has seen progressive globalization of higher education, which has become an integral part of all university activities around the world. For many years, foreign study tours have been consistently very popular among students and academics. We are observing an increasing range of scientific research and research projects carried out in international communities.

Meeting the challenges of internationalization requires the creation, and then continuous improvement, of unique educational programs in English and the development of new competitive marketing strategies.

Therefore, widely developed international contacts with institutions (not only educational ones) from all over the world under the Erasmus+ Programme are an indispensable part of the University's development and have a significant impact on improving the quality of its activities in all areas of its activity. International activities should be seen as a natural part of its activities. Internationalization of the University should thus not be an end in itself, but a tool to improve quality in all areas of the University's operation.

Currently, in addition to professional competences, international competencies and digital competences are very important in the labor market. These include information and data literacy, communication and collaboration, media literacy, digital content creation (including programming), security (including digital comfort and competencies related to cybersecurity), intellectual property aspects, problem-solving and critical thinking. University graduates are required to have well-educated so-called "soft" competencies, needed in a borderless labor market. These include the knowledge of cultural differences or the ability to work in an international team.

Moreover, the mission of the University is to shape attitudes that respect other nations and cultures and perceive the world without xenophobic thinking. Including more and more international elements in the teaching offer will help the University to achieve this goal and to equip its graduates more effectively with knowledge and competences in the abovementioned scope.

Considering the development plans and the potential of the University of Economy in Bydgoszcz, the following main objectives for the internationalization of the University within the Erasmus+ Programme are set:

1. Strengthening the University's brand as an international and recognizable institution on the world map of higher education.

2. Knowledge transfer and generation in cooperation with foreign partners.

3. Increasing the number of students and staff participating in the Erasmus+ Programme

4. Improving international and digital competences of employees and students.

5. Improvement of the educational process and quality of education, including in particular curricula (formal, non-formal, and informal learning).

6. Creating new products for educational offers in cooperation with foreign partners.

7. Improving university functioning based on the processes of digitization, "Erasmus+ without papers".

A widely developed partnership network with universities and other institutions from abroad is one of the fundamental conditions for success in the process of internationalization of the University of Economy in Bydgoszcz, as most of its international activities must be carried out with the participation of foreign partners. The beneficiary will significantly increase its ability to cooperate at the international and European level. Under the Programme, the Beneficiary will acquire many new foreign partners with whom cooperation agreements will be signed. Cooperation with foreign institutions under the Programme will give the Beneficiary an opportunity to become acquainted with other foreign institutions, learn about their profiles and strengths, as well as the specifics of this institution's functioning (its administrative and scientific-research units) as well as important didactic and research interests of its employees.

Through cooperation under the Programme, institutions very often decide later on to strengthen cooperation and implement joint undertakings also outside the Programme. In other cases, thanks to the support of the Programme, it will be possible to meet employees of institutions already cooperating with each other under joint undertakings. The occasion to meet will bring a new quality to the common contacts and facilitate cooperation.

The Beneficiary's participation in the Program will contribute to the improvement of language skills of university employees and students and will allow them to gain experience in working with culturally diverse students. By increasing these competencies in their research and teaching staff, the Beneficiary will be able to increase the number of subjects available for studying in English. By having study programs in a foreign language, the university will increase its ability to cooperate at an international level. A university with programs in a foreign language is much more effective in attracting foreign students not only within the Programme but also students coming for the entire educational cycle. With programs in a foreign language, the university has more opportunities to receive

employees of foreign universities wishing to conduct classes under the Programme or under the Visiting Professors program. Participation in the Program and promotional activities will also contribute to the increase of awareness and knowledge about the Program among university employees, who are thus themselves interested in travels and can answer students' questions about the Program. By participating in the Programme and implementing mobility, the university will become recognizable for many foreign institutions.

All the above mentioned planned achievements are in accordance with the objectives defined by the Strategy for Internationalisation of the University of Economy in Bydgoszcz, the Erasmus+ Policy Statement, as well as the higher education modernization program. In compliance with the provisions of the Erasmus+ Policy Statement, from the beginning of its existence, the Beneficiary takes steps to implement high educational standards in order to achieve the objectives set out in the Bologna Declaration and in the European Qualifications Framework. The execution of the Programme is an element that significantly contributes to the achievement of high educational standards.

 

2. Please reflect on the Erasmus actions you would like to take part in and explain how they will be implemented in practice at your institution. Please explain how your institution’s participation in these actions will contribute to achieving the objectives of your institutional strategy.

Original language [PL]

Różnego rodzaju działania w ramach programu Erasmus+, miedzy innymi Mobilność Edukacyjna (KA1), realizacja projektów dotyczących Współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (KA2) łączą się z celami określonymi przez Strategię Umiędzynarodowienia Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Wyższa Szkoła Gospodarki planuje kontynuację działań związanych z Mobilnością Edukacyjną: wymiana studentów, wykładowców, kadry akademickiej z Krajami Programu (KA103) praz Krajami Partnerskimi (KA107), oraz realizację wspólnych projektów międzynarodowych z partnerskimi organizacjami (KA2).

Za współpracę międzynarodową, realizację mobilności, koordynowanie projektów jest odpowiedzialny Dział Spraw Międzynarodowych. Każdego roku Beneficjent planuje przeprowadzać rekrutację: w lutym  wśród studentów na wyjazdy na studia oraz praktyki, we wrześniu dla pracowników na wyjazdy szkoleniowe oraz przeprowadzenie zajęć. Za rekrutację jest odpowiedzialna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora Uczelni.

Również Beneficjent ma dwie rekrutacji dla studentów przyjeżdżających: na semestr zimowy zgłoszenia są przyjmowane do 15 grudnia, na semestr letni zgłoszenia są przyjmowane do 15 lipca. Zgłoszenia na przyjazdy wykładowców z partnerskich uczelni są przyjmowane całorocznie. 

Udział Beneficjenta w Programie przyczyni się do zdobycia nowych kompetencji polegających na pracy w odmiennej strukturze uczelni i w międzynarodowym środowisku, wiążące się z koniecznością posługiwania się językiem obcym i uwzględnienia różnic kulturowych i obyczajowych, lecz także akademickich czy organizacyjno-strukturalnych. W trakcie spotkań roboczych bądź wydarzeń o charakterze międzynarodowym będzie okazja wymienić się kontaktami, dokonać transferu wiedzy i wymienić się doświadczeniami. Doświadczenia te przyczynią się do stosowania bardziej otwartego i dynamicznego podejścia do zarządzania strukturami akademickimi. Transfer wiedzy i wymiana doświadczeń doprowadzi do nawiązania ściślejszej i szerzej zakrojonej współpracy między uczelniami oraz podjęciem prób realizacji wspólnych projektów.

Współpraca z uczelniami i instytucjami z zagranicy umożliwi studentom Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zrealizować mobilność związaną z odbyciem praktyk zawodowych przy użyciu zewnętrznych środków. Praktyki odbywane za granicą dają studentom – obok nabycia standardowych kompetencji przewidzianych w programie praktyk – także możliwość podniesienia kompetencji językowych (szczególnie tzw. języka branżowego), kompetencji cyfrowych oraz poznania nowych kultur i zdobycia doświadczenia pracy w środowisku międzynarodowym.

Uczestnictwo w wymianie i okresowe studia w uczelniach zagranicznych są dla studentów okazją do poszerzenia horyzontów, poznania innych metod nauczania i uczenia się, nawiązania kontaktów ze studentami z innych krajów, podniesienia kompetencji językowych, nauki współpracy w międzynarodowym środowisku, a tym samym zwiększają ich szanse na międzynarodowym rynku pracy. Z kolei uczestnictwo w wymianie zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i administracyjnych umożliwi im nawiązanie kontaktów międzynarodowych, wymianę doświadczeń oraz poznanie specyfiki funkcjonowania jednostek naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych w uczelniach partnerskich, z czego pośrednio w przyszłości korzysta nie tylko sam pracownik, ale i jego macierzysta uczelnia. Podczas wyjazdów do uczelni partnerskich pracownicy mają poza tym okazję do korzystania z zasobów bibliotecznych uczelni partnerskich czy rozmów na interesujące ich tematy z przedstawicielami środowiska naukowego, będących specjalistami w poszczególnych dziedzinach.

Przyjazdy studentów z uczelni partnerskich dadzą regularnym studentom naszej Uczelni możliwość częściowego poznania innych kultur, wymuszają konieczność komunikowania się w języku obcym, a tym samym przyczyniają się do zwiększenia poziomu znajomości języka obcego wśród studentów WSG. Ponadto, przyjazdy studentów łączą się nierozerwalnie z koniecznością realizowania przez Uczelnię zajęć w języku angielskim. Nauczyciele prowadzący zajęcia dla studentów z wymiany mogą dzięki temu zdobyć nowe doświadczenia (prowadzenie zajęć w języku obcym, praca ze studentami zróżnicowanymi kulturowo), w przyszłości niezbędne do prowadzenia zajęć w ramach kierunków studiów oferowanych w całości w języku angielskim. Zwiększenie liczby zajęć prowadzonych w języku angielskim dla zagranicznych studentów, przebywających w WSG w ramach wymiany studenckiej, może więc stanowić podstawę do uruchomienia całych programów studiów w języku angielskim, a tym samym przyczynić się do wzrostu liczby regularnych studentów zagranicznych w Uczelni.

Przyjazdy wykładowców z uczelni partnerskich to nie tylko dobra okazja do wymiany doświadczeń między pracownikami naukowo-dydaktycznymi, lecz również darmowy, krótki cykl zajęć dydaktycznych prowadzonych dla studentów uczelni przyjmującej. W związku z tym, Uczelnia powinna nadal czynić wszelkie zabiegi zmierzające do wzrostu liczby przyjeżdżających studentów i wykładowców w ramach programów wymiany akademickiej.

Wyżej wymienione działania przyczynią się do osiągnięcia głównych celów umiędzynarodowienia Wyższej Szkoły Gospodarki.

Translation language [EN]

Various types of activities under the Erasmus+ program, including Learning Mobility (KA1), implementation of joint international projects with partner organizations (KA2) are linked to the objectives set out in the Strategy for Internationalisation of the University of Economy in Bydgoszcz.

The University of Economics is planning to continue activities related to Educational Mobility: exchange of students, lecturers, academic staff with the Programme Countries (KA103) and Partner Countries (KA107), and implementation of joint international projects with partner organisations (KA2).

The Department of International Affairs is responsible for international cooperation, implementation of mobility and coordination of projects. Each year, the Beneficiary plans to carry out recruitment: in February among students for study tours and internships, in September for employees for training trips and conducting classes. The Recruitment Committee appointed by the Rector of the University is responsible for recruitment.

The Beneficiary also has two recruitments for incoming students: for the winter semester applications are accepted until 15th December, for the summer semester applications are accepted until 15th July. Applications for the arrival of lecturers from partner universities are accepted all year round. 

The Beneficiary's participation in the Programme will contribute to the acquisition of new competencies consisting in working in a different structure of the university and in an international environment, involving the need to use a foreign language and to take into account diverse cultures, habits, but also academic or organizational and structural differences. During working meetings or events of an international nature there will be an opportunity to exchange contacts, transfer knowledge, and exchange experiences. This experience will lead to a more open and dynamic approach to the management of academic structures. Knowledge transfer and exchange of experience will trigger closer and wider cooperation between universities and attempt to implement joint projects.

Cooperation with universities and institutions from abroad will enable students of the University of Economy in Bydgoszcz to realize mobility related to work experience using external means. Internships abroad give students - in addition to acquiring the standard competencies provided for in the internship program - the opportunity to improve their language skills (especially the so-called trade-related language), digital competencies as well as to learn about new cultures and gain experience working in an international environment.

Participation in the exchange and periodic studies at foreign universities is an opportunity for students to broaden their horizons, discover other methods of teaching and learning, establish contacts with students from other countries, improve their language skills, learn to cooperate in an international environment, and thus increase their chances on the international labor market. On the other hand, participation in the exchange of both research - teaching and administrative staff will enable them to establish international contacts, exchange experience and learn about the specifics of functioning of research - teaching and administrative units at partner universities, which will indirectly benefit not only the employee themselves but also their home university. During their visits to partner universities, employees also have the opportunity to use the library resources of the partner universities or to discuss issues of interest to them with representatives of the scientific community who are specialists in particular fields.

Arrivals of students from partner universities will give regular students of our University the opportunity to get to know other cultures, force them to communicate in a foreign language, and thus contribute to increasing the level of foreign language skills among WSG students. Moreover, the arrival of students is inseparably connected with the need for the University to conduct classes in English. Teachers conducting classes for exchange students can thus gain new experience (conducting classes in a foreign language, working with culturally diverse students), which in the future will be necessary to conduct classes within the courses offered entirely in English. The increase in the number of classes conducted in English for foreign students staying at the WSG as part of the student exchange may thus constitute a basis for launching entire study programs in English and thus contribute to the increase in the number of regular foreign students at the University.

Arrivals of lecturers from partner universities are not only a good opportunity to exchange experiences between research and teaching staff, but also a free, short cycle of didactic classes conducted for students of the host university. Therefore, the University should continue to make every effort to increase the number of incoming students and lecturers as part of academic exchange programs.

The abovementioned activities will contribute to achieving the main objectives of the internationalization of the University of Economics.

 

3. What is the envisaged impact of your participation in the Erasmus+ Programme on your institution? Please reflect on targets, as well as qualitative and quantitative indicators in monitoring this impact (such as mobility targets for student/staff mobility, quality of the implementation, support for participants on mobility, increased involvement in cooperation projects (under the KA2 action), sustainability/long-term impact of projects etc.)  You are encouraged to offer an indicative timeline for achieving the targets related to the Erasmus+ actions.

Original language [PL]

Uczelnia deklaruje, że będzie realizowała działania zgodnie z zasadami Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE). Planuje się osiągnięcie następujących celów oraz wskaźników:

- zwiększenie wyjazdów studentów na studia do 17 osób rocznie;

- zwiększenie wyjazdów studentów na praktyki do 23 osób rocznie;

- zwiększenie wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych oraz w celu przeprowadzenie zajęć do 35 osób  rocznie;

- zwiększenie przyjazdów studentów z uczelni partnerskich do 45 osób semestralnie;

- zwiększenie przyjazdów wykładowców oraz pracowników z uczelni partnerskich do 35 osób rocznie;

- większe zaangażowanie w projekty współpracy z krajami partnerskimi do 1-2 projektów rocznie;

- obsługa uczestników opierająca się na procesach digitalizacji, cyfryzacji, „Erasmus+ without papers”. 

Orientacyjny harmonogram realizacji celów związanych z działaniami Programu Erasmus+ można podzielić na kilka etapów:

1. Wprowadzenie działań aktywizujących, które mają przyczynić się do realizacji wskaźników.

2. Wsparcie uczestników przed, w trakcie, po mobilności.

3. Wpływ projektu.

1. Działania aktywizujące, które mają przyczynić się do realizacji ww. wskaźników:

- organizacja Orientation Week na początku każdego semestru dla studentów przyjeżdżających w ramach Programu;

- udoskonalenie programu Study Buddy dla studentów przyjeżdżających w ramach Programu;

- ulepszenie oferty karty zniżkowej „Student Card” oraz aktualizacja kołonotatnika „Students Guidebook”;

- aktualizacja „Bydgoszcz Guidebook for Explorers” dla partnerów zagranicznych;

- organizacja Erasmus+ Fairs dla studentów beneficjenta oraz Erasmus+ Days dla pracowników raz do roku;

-organizacja International Staff and Training Week dla wszystkich zainteresowanych partnerów Programu;

- organizacja Erasmus+ Days dla studentów Beneficjenta oraz studentów uczelni partnerskich;

- organizacja International Students Day dla wszystkich studentów Beneficjenta;

- promocja poprzez strony internetowe, wydarzenia kulturowe oraz warsztaty międzynarodowe Erasmus+ mobile app, Erasmus Without Paper Network, European Student Card Initiative.

2. Wsparcie uczestników.

Przed mobilnością Beneficjent zobowiązuje się do:

- przygotowania umowy bilateralnej w porozumieniu z uczelnią partnerską poprzez system Erasmus Without Paper Network;

- podania w umowie bilateralnej wszelkich niezbędnych danych kontaktowych, w tym kontakt w sprawach wizowych, sprawach dotyczących ubezpieczenia i zakwaterowania;

- zamieszczenia w umowach bilateralnych linków do przewodnika dla przyjeżdżających studentów i pracowników, w tym studentów i pracowników niepełnosprawnych;

- zamieszczenia także informacji dotyczącej własnego systemu oceniania i przeliczenia uzyskanych ocen na oceny ECTS;

- zamieszczenia z wyprzedzeniem aktualnego katalogu zajęć dostępnych w danym semestrze dla przyjeżdżających studentów w języku angielskim na swojej na stronie internetowej;

- przygotowania kulturowego oraz językowego uczestników, organizacja spotkania „pre-departure”;

- udzielenia pomocy w uzyskaniu wizy i ubezpieczenia;

- podpisania i odesłania do uczestnika wszystkich niezbędnych dokumentów Learning Agreement, Mobility Agreement, Nomination Letter;

- zaprezentowania uczestnikom oraz pomoc w zainstalowaniu Erasmus+ mobile app, European Student Card Initiative, OLS mobile app.;

- podpisania z uczestnikami umów finansowych;

- informowania o procesie zaliczania okresu mobilności.

W trakcie mobilności.

Opieką nad studentami i pracownikami przyjeżdżającymi zajmują się pracownicy Działu Spraw Międzynarodowych we współpracy z Koordynatorami Instytutowymi oraz Dyrektorami Instytutów. Beneficjent będzie oferował wsparcie zarówno przyjeżdżającym, jak i wyjeżdżającym uczestnikom Programu. Przyjeżdżającym studentom będzie oferowano wsparcie w postaci kursu języka polskiego w każdym semestrze. Kurs obejmuje 20 godzin, za jego zaliczenie student otrzyma 3 pkt ECTS. Dla studentów przyjeżdżających organizowany będzie przez pracowników Działu Spraw Międzynarodowych na początku każdego semestru Tydzień Orientacyjny. Również Beneficjent zorganizuje dla studentów Dzień Gier Planszowych i Karcianych, Bal Studencki, Co potrafisz?, warsztaty kawy, pokazy filmowe, Międzynarodowy Dzień Studenta, warsztaty o etykiecie i zwyczajach studentów, Piknik Jedzenia Międzynarodowego, Wieczór Integracyjny, Wigilię. Żeby ułatwić zapoznania się studentów z Polska, Bydgoszczą oraz Uczelnią będzie uruchomiona poszerzona w inne oferty karta zniżek "Student Card", opublikowany zostanie przewodnik dla studentów anglojęzycznych "Foreign Student Guidebook". Pracownicy Działu Spraw Międzynarodowych, w tym Uczelniany Koordynator Programu, będą odbywać dyżury dla studentów, podczas których będą odpowiadać na pytania i udzielać pomocy zarówno uczestnikom przyjeżdżającym i wyjeżdżającym.

Dla kadry przyjeżdżającej Beneficjent zorganizuje wycieczkę po Bydgoszczy, Toruniu, warsztaty jedzenia polskiego, spotkania ze społecznością akademicką (pracownicy, studenci), zwiedzanie kampusu Uczelni, spotkanie z Władzami Uczelni, udostępni Bydgoszcz Guidebook for Explorers.

Beneficjent podejmie szereg działań promocyjnych i informacyjnych zachęcających potencjalnych uczestników do udziału w projekcie: Wieczór międzykulturowy dla studentów zagranicznych, Targi Erasmus+, Erasmus+ Days, warsztaty międzykulturowe dla uczestników Programu, Spotkanie Akademickie na początku każdego roku akademickiego, International Staff Training Week.

Po zakończeniu mobilności Beneficjent jest zobowiązany do:

- wystawienia w przypadku uczestników przyjmowanych sekcji „after mobility”, "certificate of stay", „Transcript of Records”;

- przeprowadzenia rozmowy z powracającymi uczestnikami mobilności;

- uznania wszystkich osiągnięć studentów podczas studiów za granicą i praktyk studenckich wraz z uzyskanymi punktami ECTS, wpisanie informacji do Suplementu do dyplomu;

- uznania pracownikom okresu pobytu zagranicą w celu prowadzenia zajęć lub uczestnictwa w szkoleniach, opartych na umowach dotyczących mobilności;

- naliczenie 35% zniżki na czesne dla studentów uczestniczących w wymianie w ramach Programu.

3.Wpływ projektu.

Realizacja Programu przez Beneficjenta będzie miała pozytywny wpływ zarówno na samą organizację i osoby wewnątrz organizacji, jak i na podmioty spoza organizacji.

Wpływ realizacji Programu na pracowników Beneficjenta:

- poszerzenie horyzontów,

- poznanie innych metod nauczania, nawiązanie kontaktów z wykładowcami z innych krajów (peer learning),

- nauka pracy w międzynarodowym środowisku,

- wymiana doświadczeń z pracownikami z innych krajów,

- poznanie specyfiki funkcjonowania jednostek naukowo-dydaktycznych i administracyjnych w uczelniach partnerskich,

- zdobycie nowych doświadczeń przez pracowników pozostających na miejscu oraz tych wyjeżdżających,

- prowadzenie zajęć w języku obcym, prowadzenie zajęć dla studentów zróżnicowanych kulturowo.

Wpływ realizacji Programu na Beneficjenta :

- poznanie specyfiki funkcjonowania jednostek naukowo-dydaktycznych i administracyjnych w uczelniach partnerskich,

- zwiększenie liczby zajęć prowadzonych w języku angielskim u Beneficjenta, co będzie stanowiło podstawę do uruchomienia całych programów studiów w języku angielskim i tym samym przyczyni się do wzrostu liczby regularnych studentów zagranicznych u Beneficjenta,

- posiadanie dobrze rozbudowanej sieci instytucji partnerskich z zagranicy,

- zwiększenie liczby programów podwójnego dyplomowania dzięki zacieśnieniu współpracy z uczelniami zagranicznymi.

Wpływ realizacji programu na studentów i pracowników partnerskiej uczelni:

- zdobycie nowych kompetencji polegających na pracy w odmiennej strukturze uczelni i w międzynarodowym środowisku, wiążące się z koniecznością posługiwania się językiem obcym i uwzględnienia różnic kulturowych i obyczajowych;

- zdobycie nowych albo polepszenie kompetencji cyfrowych;

- transfer wiedzy i wymiana doświadczeń w trakcie udziału w zajęciach, roboczych spotkaniach;

- podniesienia kompetencji międzynarodowych oraz językowych, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności na rynku pracy.

Realizacja Programu wpłynie na podmioty zewnętrzne oraz środowisko lokalne – rezultaty Programu ( na przykład o International Staff Training, Orientation Week) będą upowszechniane m.in. poprzez artykuł w gazecie Express Bydgoski, telewizji TVP3 Bydgoszcz oraz audycji w radiu PiK. Również partnerzy na swoich stronach internetowych oraz publikacjach udostępnią informacji na temat rezultatów programu.

Te działania przyniosą pozytywny wpływ na osoby z zewnątrz instytucji, w postaci wzrostu poziomu świadomości wśród mieszkańców regionu, w tym wśród studentów i potencjalnych studentów.

Projekt będzie miał wpływ nie tylko na poziomie lokalnym i regionalnym, ale również na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym. Podczas pobytu wykładowców w uczelniach goszczących zorganizowane zostaną spotkania dotyczące ich uczelni macierzystej oraz reprezentowanego kraju. Spotkania będą miały na celu nie tylko promowanie uczelni w instytucjach partnerskich, ale również krajów, wartości europejskich i współpracy europejskiej.

Beneficjent udostępni rezultaty projektów poprzez prezentacji na spotkaniach akademickich, na kolegiach uczelnianych. Relację studentów wraz ze zdjęciami będą opublikowane do użytku publicznego na stronach internetowych w celu udostepnienia informacji dla chętnych do udziału w programie. Również Beneficjent zorganizuje Erasmus+ Fairs, Erasmus+ Days dla społeczności akademickiej oraz lokalnej w celu podzielenia się dobrymi praktykami poprzez prezentacji, spotkania ze studentami, którzy już brali udział w projekcie.

Translation language [EN]

The University declares that it will implement its activities in accordance with the principles of the Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). The following objectives and indicators are planned to be achieved:

- increase student mobility for studies to 17 people per year;

- increase student mobility for placements to 23 persons per year;

- increase staff mobility for training purposes and for teaching purposes to 35 persons per year;

- increasing the number of students arriving from partner universities to 45 per semester;

- increase the number of teachers and employees from partner universities to 35 per year;

- greater involvement in cooperation projects with partner countries up to 1-2 projects per year;

- support to participants based on digitization, digitization processes, "Erasmus+ without papers". 

The indicative timetable for achieving the objectives related to the activities of the Erasmus+ Programme can be divided into several stages:

1. Introduction of activation measures to contribute to the fulfillment of indicators.

2. Support of participants before, during and after mobility.

3. Project impact.

1. Activation measures which are to contribute to the fulfillment of the abovementioned indicators:

- the organization of an Orientation Week at the beginning of each semester for students arriving under the Programme;

- improvement of the Study Buddy Programme for students coming under the Programme;

- improving the offer of the "Student Card" discount card and updating the "Students Guidebook" diary;

- updating "Bydgoszcz Guidebook for Explorers" for foreign partners;

- organization of Erasmus+ Fairs for students of the beneficiary and Erasmus+ Days for staff once a year;

- the organization of International Staff and Training Week for all interested Programme partners;

- the organization of Erasmus+ Days for students of the Beneficiary and students of partner universities;

- organization of International Students Day for all students of the Beneficiary;

- promotion through websites, cultural events and international workshops Erasmus+ mobile app, Erasmus Without Paper Network, European Student Card Initiative.

2. Support of participants.

Before the mobility, the Beneficiary undertakes to:

- prepare a bilateral agreement in consultation with the partner university through the Erasmus Without Paper Network;

- provide in the bilateral agreement all necessary contact details, including contact in visa matters, insurance and accommodation;

- include in bilateral agreements links to the guide for incoming students and workers, including students and workers with disabilities;

- also include information on its own grading system and the conversion of obtained grades into ECTS grades;

- publish in advance an up-to-date catalog of classes available in English for incoming students in a given semester on its website;

- provide cultural and linguistic preparation of the participants, organize a "pre-departure" meeting;

- help with obtaining a visa and insurance;

- sign and return to the participant all necessary documents of the Learning Agreement, Mobility Agreement, Nomination Letter;

- present and help participants to install Erasmus+ mobile app, European Student Card Initiative, OLS mobile app;

- sign financial agreements with the participants;

- inform about the process of crediting a period of mobility.

During mobility.

Students and incoming staff are looked after by the Department of International Affairs in cooperation with Institute Coordinators and Directors of Institutes. The beneficiary will offer support to both incoming and outgoing participants of the Programme. The incoming students will be offered support in the form of a Polish language course every semester. The course covers 20 hours, and the student will receive 3 ECTS credits for the course. For incoming students, it will be organized by the staff of the International Affairs Department at the beginning of each semester. The Beneficiary will also organize for students Board and Card Games Day, Student Ball, What can you do?, coffee workshops, film screenings, International Student Day, workshops on student etiquette and customs, International Food Picnic, Integration Evening, Christmas Eve. In order to make it easier for students to get acquainted with Poland, Bydgoszcz, and the University, the "Student Card", extended to other offers, will be launched. A guide for English-speaking students "Foreign Student Guidebook" will be published. Employees of the Department of International Affairs, including the University's Program Coordinator, will be on duty for students, during which they will answer questions and provide assistance to both incoming and outgoing participants.

For the incoming staff, the Beneficiary will organize a trip around Bydgoszcz and Toruń, Polish food workshops, meetings with the academic community (employees, students), a tour of the University's campus, a meeting with the University Authorities, the Bydgoszcz Guidebook for Explorers will be made available.

The beneficiary will undertake a number of promotion and information activities encouraging potential participants to join the project: Intercultural evening for foreign students, Erasmus+ Fairs, Erasmus+ Days, intercultural workshops for Programme participants, Academic Meeting at the beginning of each academic year, International Staff Training Week.

At the end of the mobility, the Beneficiary is obliged to:

- issue for participants admitted the "after mobility” section, "certificate of stay", "Transcript of Records";

- hold an interview with the returning mobility participants;

- recognize all students' achievements during their studies abroad and student placements together with their ECTS credits, enter information in the Diploma Supplement;

- recognize the period of workers’ residence abroad for the purpose of teaching or participating in training activities based on mobility agreements;

- calculate a 35% discount on tuition fees for exchange students participating in the Programme.

3.Project impact.

The implementation of the Programme by the Beneficiary will have a positive impact both on the organization itself and persons inside the organization, as well as on entities outside the organization.

Impact of Programme implementation on Beneficiary's employees:

- broadening horizons,

- getting to know other teaching methods, establishing contacts with lecturers from other countries (peer learning),

- learning to work in an international environment,

- exchange of experience with employees from other countries,

- getting to know the specifics of the functioning of scientific-educational and administrative units in partner universities,

- acquisition of new experiences by employees staying on-site and those leaving,

- conducting classes in a foreign language, conducting classes for culturally diverse students.

Impact of Programme implementation on Beneficiary:

- getting to know the specifics of the functioning of scientific-educational and administrative units in partner universities,

- the increase in the number of classes conducted in English at the Beneficiary's, which will form the basis for launching the entire study program in English and thus contribute to the increase in the number of regular foreign students at the Beneficiary's,

- having a well-developed network of partner institutions from abroad,

- increasing the number of dual degrees awards by strengthening cooperation with foreign universities.

Impact of the program implementation on students and employees of the partner university:

- acquisition of new competencies consisting of working in a different structure of the university and in an international environment, involving the need to use a foreign language and to take into account diverse cultures and habits;

- to gain new or improving digital competences;

- transfer of knowledge and exchange of experience while participating in classes, working meetings;

- increasing international and language competences, which will contribute to increasing competitiveness in the labor market.

The implementation of the Programme will affect external entities and the local environment - the results of the Programme (e.g. about International Staff Training, Orientation Week) will be communicated, among others, through an article in the Express Bydgoski newspaper, TVP3 Bydgoszcz TV and PiK radio station. The partners will also provide information on the results of the program on their websites and publications.

These activities will have a positive impact on people from outside the institution, in the form of an increased level of awareness among the inhabitants of the region, including students and potential students.

The project will have an impact not only at the local and regional level but also at national, European, and international level. During the lecturers' stay at the host universities, meetings will be organized concerning their home university and the represented country. The meetings will aim not only at promoting universities in the partner institutions but also countries, European values, and European cooperation.

The beneficiary will make the results of the projects available through presentations at academic meetings and colleges. Students' accounts and photos will be published for public use on websites in order to provide information to those willing to participate in the program. The Beneficiary will also organize Erasmus+ Fairs, Erasmus+ Days for the academic and local community to share good practices through presentations, meetings with students who have already participated in the project.

 

Menu
Aktualności

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki