Uczelniane Zasady Wolontariatu


Bydgoszcz, 7-12-2018

 

Uczelniane zasady Wolontariatu w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności
 

Zasady dotyczą działań:


przyjazdy wolontariuszy

wyjazdy wolontariuszy

 

1.Zasady rekrutacji wolontariuszy

1.1 Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie rekrutacji

Organem kwalifikującym do programu w Wyższej Szkole Gospodarki jest Komisja Kwalifikacyjna, zwana dalej Komisją. W skład Komisji wchodzą: Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, specjalista Działu Spraw Międzynarodowych, Prorektor ds. Międzynarodowych.

1.2 Kryteria selekcji kandydatów i wymogi formalne

Wolontariusz ubiegający się o przyjazd w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności  musi spełniać następujące kryteria formalne:
a) mieć ukończone 18 lat i nie przekroczyć 30 lat ;
b) dopuszcza się możliwość przyjazdu obywatela kraju uprawnionego do uczestnictwa w  Europejskim Korpusie Solidarności;

c) wolontariusz ma obowiązek zarejestrować się w bazie Europejskiego Korpusu Solidarności.

1.2.1 Sposób przeprowadzenia rekrutacji kandydatów w  Wyższej Szkole Gospodarki

Procedura rekrutacji składa się z dwóch etapów:
a) preselekcji kandydatów na podstawie złożonych dokumentów (CV oraz listu motywacyjnego),
b) selekcji właściwej, która obejmuje przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym przez Skype.

 

1.2.2 Podstawowe kryteria selekcji Kandydatów w Wyższej Szkole Gospodarki to:

a) rozmowa kwalifikacyjna przez Skype (od 0 do 10 punktów)
b) CV (od 0 do 10 punktów)
c) list motywacyjny (od 0 do 10 punktów)

Punkty z powyższej listy sumują się i powstaje lista rankingowa, która pozwala na przygotowanie listy osób zakwalifikowanych do przyjazdu oraz listy rezerwowej.

2.  Obowiązki organizacji wspierającej oraz przyjmującej.

2.1. Organizacja Wspierająca w kraju macierzystym wolontariusza:

- zapewnia wolontariuszom odpowiedniego przygotowania przed przyjazdem zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami nauki, a także zgodnie z wytycznymi do szkoleń dla wolontariuszy i minimalnymi standardami jakości opracowanymi przez Komisję Europejską;
- dba we współpracy z organizacjami przyjmującymi o to, aby wolontariusze otrzymali wsparcie w zakresie przygotowania językowego (jeżeli ma zastosowanie, wsparcie w zakresie uczestnictwa w kursie językowym online);
- dba o to, aby wolontariusze uczestniczyli w spotkaniu przed wyjazdem, jeśli takie będzie zorganizowane przez Narodową Agencję lub SALTO;
- rejestruje wolontariuszy w bazie Ubezpieczeń;
- udziela wsparcia podczas uzyskania wizy oraz innych formalności;
- utrzymuje kontakt z wolontariuszami i organizacjami przyjmującymi w trakcie realizacji projektu;
- po powrocie zapewnia wolontariuszom pomoc w ponownej integracji w swoim środowisku; stwarza wolontariuszom możliwości dzielenia się doświadczeniami i efektami uczenia się; zachęca wolontariuszy do upowszechniania i wykorzystania rezultatów oraz efektów uczenia się; udziela wskazówek i informacji dotyczących możliwości dalszego kształcenia, szkolenia lub zatrudnienia; dba o udział wolontariuszy w dorocznym spotkaniu organizowanym w kraju przez Narodową Agencję.
 
2.2. Organizacja Wpierająca w kraju odbycia wolontariatu oraz Organizacja Przyjmująca:

- składa wniosek oraz ponosi finansową i administracyjną odpowiedzialność za cały projekt wobec Narodowej Agencji lub Agencji Wykonawczej;

- koordynuje cały projekt we współpracy ze wszystkimi organizacjami wspierającymi i przyjmującymi;

- rozdziela środki finansowe Wolontariatu  pomiędzy wszystkie organizacje wspierające i przyjmujące;

- dba o to, aby wolontariusze otrzymali Pakiet Informacyjny Wolontariatu oraz uczestniczyli w całym Cyklu Szkoleń i Ewaluacji Wolontariatu;

- dba o to, aby wolontariuszy byli zarejestrowani w Bazie Europejskiego Korpusu Solidarności;

- wykonuje całość lub część zadań administracyjnych organizacji wspierających lub przyjmujących uczestniczących w projekcie;

- dba, wraz z organizacjami wspierającymi i przyjmującymi o to, aby każdy wolontariusz posiadał Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (jeśli ma zastosowanie) oraz został objęty obowiązkowym ubezpieczeniem w ramach Wolontariatu, jakie przewidziano w programie Europejski Korpus Solidarności;

- zapewnia wsparcie w sprawach wizowych wraz z organizacjami wspierającymi i przyjmującymi dla wolontariuszy, którzy ich potrzebują. W razie potrzeby Narodowe Agencje/Agencja Wykonawcza mogą wystosować pismo popierające wniosek wizowy;

- zapewnia wsparcie podczas procesu uczenia się/procesu wystawiania Certyfikatu Youthpass oraz Certyfikatu Europejskiego Korpusu Solidarności. Wystawia wraz z organizacją wspierającą, organizacją przyjmującą Certyfikat Youthpass oraz Certyfikat Europejskiego Korpusu Solidarności  tym wolontariuszom, którzy chcą go otrzymać po zakończeniu projektu w ramach Wolontariatu;

- wyznacza mentora, który jest odpowiedzialny za zapewnienie wolontariuszom indywidualnego wsparcia;

- wyznacza doświadczonych pracowników, którzy nadzorują pracę wolontariuszy i udzielają im wskazówek;
- zapewnia wolontariuszom wsparcie indywidualne oraz pomoc w procesie uczenia się;
- stwarza wolontariuszom możliwości integracji w społeczności lokalnej, poznawania innych młodych ludzi, udziału w życiu towarzyskim i zajęciach w czasie wolnym itp.;
- dba o to, aby wolontariusze uczestniczyli w szkoleniu po przyjeździe na miejsce i ewaluacji śródokresowej organizowanej przez NA lub SALTO;
- stwarza możliwości nauki języka i wspiera wolontariuszy realizujących kursy językowe;
- zapewnienie powszechnego dostępu do Wolontariatu: podczas wyboru wolontariuszy organizacje przyjmujące nie mogą zastrzegać, że wolontariusze powinni mieć określone pochodzenie etniczne, wyznanie religijne, orientację seksualną czy poglądy polityczne itp.; nie mogą też wymagać posiadania określonych kwalifikacji czy określonego poziomu wykształcenia;
- stwarzanie wolontariuszom możliwości wykonywania jasno określonych zadań, umożliwianie im wykorzystania w pracy własnych koncepcji, kreatywności i doświadczenia.
 
Zakwaterowanie i wyżywienie
 
Zapewnia wolontariuszom odpowiedniego zakwaterowania i wyżywienia (lub kieszonkowego na wyżywienie, również w czasie dni wolnych od pracy).
 
Kieszonkowe
 
Zapewnia wolontariuszom odpowiedniego wsparcie indywidualnego w zależności od dziennej stawki według zasad Europejskiego Korpusu Solidarności.

Przejazdy lokalne
 
Zapewnia wolontariuszom możliwość korzystania z lokalnych środków transportu.
 
Podróż

Zapełnia wolontariuszom przyjazd/powrót z miejsca  mieszkania wolontariuszy do miejsca docelowego Wolontariatu. Kwota na podróż jest wyliczana przez system Mobility Tool+.
 
Ubezpieczenie

Dba wraz z organizacjami wspierającymi i przyjmującymi o to, aby każdy wolontariusz posiadał Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (jeśli ma zastosowanie) oraz został objęty obowiązkowym ubezpieczeniem w ramach Wolontariatu, jakie przewidziano w programie Europejski Korpus Solidarności.

 

Dni wolne

Każdego miesiąca oprócz weekendu wolontariuszom przysługują dwa dni wolnego oraz dni ustawowo wolne, jeśli takowe są.

Menu
Aktualności

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki